Home / ЗА ДОМА / Технически паспорт на сграда – често задавани въпроси

Технически паспорт на сграда – често задавани въпроси

Има няколко въпроса, които хората задават най-често, щом стане въпрос за създаването на технически паспорт на сграда. В следващите редове ще отговорим на по-важните от тях.

Какво е технически паспорт?

Това е документ, който описва експлоатационните характеристики и техническата част на съществуващи строежи, с цел познаване на състоянието на дадена жилищна сграда. В него са описани подробности около ремонтните дейности, обследването, монтажните работи и обслужването на обекта.

Кой има право да изготви технически паспорт на сграда?

Документът се създава единствено от консултанти и проектанти с пълна проектантска правоспосбоност.В рамките на какъв срок, строителните обекти трябва да се сдобият с техничеси паспорт?
В зависимост от категорията на сградата, срокът е различен. За обекти 3-та категория – до 31.12.2015, за сгради 4-та категория – 31.12.2017, за сгради 5-та категория – 31.12.2019.

Какви документи трябва да приготвят собствениците на жилищни сгради за изготвянето на технически паспорт?

Всеки притежател на строеж трябва да разполага с: разрешение за ползване и строеж, проекти на сградата, удостоверение от кадастъра, акт 15, фактури за последните три години за ползването на топла и студена вода, ТЕЦ, електропотребление и газоснабдяване, документ на собственика на сградата, както и такъв за собственост – нотариален акт и скица, документ, в който се опоменават нанесените промени върху обекта, сертификати за контрол за електроконтролни измервания, издадени от акредитиран орган.

Какво представлява процедурата по обследване?

Това е процес, при който: се разработват мерки, се съставя информационна база данни за нормативните стойности на техническата част на сградата, се установяват техническите характеристики на обекта и се оценява съответствието им с нормативните стойности, се прави оценка на енергийната ефективност на обекта от юридическо или физическо лице, се съставя доклад, включващ получените резултати.

Кой би могъл да поиска паспортизация на сгради?

Собственик, който възлага с договор изготвянето му на съответната фирма, при повече от един притежател, поръчката на технчески паспорт може да се извърши и само от някой, за сметка на всички. Ако в рамките на посочения срок, собственик не направи поръчка за паспорт, то кметът на общината има право да го стори вместо него, но за негова сметка.

Фирма за изготвяня не технически паспорт на сграда в София е СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД.

Фирмата има много референции, а  сайта и е богат с много информация относно изготвянето на този документ. САЙТ: http://nadzor-sinkoeng.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*